Architect Kinga Baumann studied architecture at the Warsaw University of Technology; graduated from The Cologne University of Applied Sciences. She gathered working experiences in Paris, Cologne, Franfurt and Warsaw in collaboration with the family studio. She published essays, wrote the well-known book 'Wine, Culture, Architecture' and organised exhibitions in London and Warsaw. Through her insightful analyses of contemporary design, she sensitises spectators to the space surrounding them. She understands the subtle language peculiar to a place, its location and history. This sensitive approach lends a sense of belonging.


Architekt Kinga Baumann studiowała architekturę na Politechnice Warszawskiej; ukończyła studia na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Kolonii. Doświadczenia zawodowe zdobywała w Paryżu, Kolonii, Frankfurcie i Warszawie we współpracy z rodzinną pracownią projektową. Publikowała eseje, napisała znaną książkę „Wino, Kultura, Architektura”, organizowała wystawy w Londynie i Warszawie. Wnikliwie analizuje współczesny design i zwraca uwagę odbiorców na otaczającą ich przestrzeń. Rozumie subtelny język wyróżniający dane miejsce, jego otoczenie i historię, dzięki czemu potrafi stworzyć poczucie przynależności.